លិខិតរបស់ប្រធានអង្គភាពគាំពារការការពារក្តី ទាក់ទងនឹង ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់របស់លោក Victor Koppe ធ្វើជាតំណាងលោក នួន ជា នៅ អ.វ.ត.ក

Posted Wed, 12/19/2018 - 14:54 / Updated Wed, 12/19/2018 - 14:55
Download file
Text DocumentE378_8_14_KH.PDF
573.7 KB
Document Number
E378/8/14
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង