អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

ប្រសិនបើសំណុំរឿងខាងក្រោមបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេត ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាត់ទោស នោះសវនាការ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងសម្រេចថាតើជនជាប់ចោទមានពិរុទ្ធឬមិនមានទោសដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មភស្តុតាង និងអំណះអំណាងដែលបានបង្ហាញដោយភាគីក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះ។ ចៅក្រមកម្ពុជានិងចៅក្រមអន្តរជាតិពីររូបមានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយសាលក្រមកាត់ទោសតម្រូវឱ្យមានការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងហោចណាស់ចៅក្រមចំនួន ៤ រូបក្នុងចំណោម ៥ រូប។

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង