មន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មានលោក រាជ សម្បត្ដិ ជួបប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។

Posted Tue, 02/27/2007 - 00:00 / Updated Thu, 09/08/2011 - 15:52
Date

មន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មានលោក រាជ សម្បត្ដិ ជួបប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។