មន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មានលោក រាជ សម្បត្ដិ ជួបប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។

Posted 27 février 2007 / Mis à jour 08 septembre 2011
Date

មន្ដ្រីទទួលផ្នែកព័ត៌មានលោក រាជ សម្បត្ដិ ជួបប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។