សេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តី នួន ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តរបស់ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅពេលសួរដេញដោលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និង សាក្សី

Posted Thu, 10/15/2015 - 20:51 / Updated Fri, 10/16/2015 - 15:50
Download file
Text DocumentE336_3_KH.pdf
644.34 KB
Document Number
E336/3
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមេធាវីការពារក្ដី