ចម្លើយតបរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ពាក់ព័ន្ធនឹង ”សវនាការរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (សំអាងហេតុ)”

Posted Thu, 07/12/2018 - 15:58 / Updated Thu, 07/12/2018 - 16:00
Download file
Text DocumentD308_3_1_17_KH.pdf
248.44 KB
Document Number
D308/3/1/17
Document Date
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី