សំណុំរឿង​ ០០៤

នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ចំនួន ២ ទៅ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត ស្នើសុំ​ឲ្យបើក​ការស៊ើប​អង្កេត​លើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ប្រាំរូប​ទៀត។ ដីកាបញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទាំងពីរនេះ​គឺ សំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង ០០៤។

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់លោកយឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ។ សំណុំរឿង ០០៤ នៅតែជារឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកយឹម ទិត្យបន្ទាប់ពីការបំបែកសំណុំរឿងនិងការបង្កើតសំណុំរឿង ០០៤/០១ និង ០០៤/០២ ។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ត្រូវបានបិទជាលើកទីពីរបន្ទាប់ពីបានទាក់ទងទៅនឹងសំណើមួយចំនួនពីភាគី។

នៅថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា និង ថ្ងៃទី ៤ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិបាន​ដាក់​ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក​ពីគ្នា ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤។ 

សម្រាប់បទចោទផ្សេងៗក្នុងសំណុំរឿងនេះ....

ជនជាប់ចោទ