សហគមអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ១,៣ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ

សហគមអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ១,៣ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ។

Date
Released Date