សន្និសីទស្ដីពីការសន្យាផ្ដល់មូលនិធិ សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅ លេខាធិការដ្ឋានអ.ស.ប នាទីក្រុងញិវយ៉ក

សន្និសីទស្ដីពីការសន្យាផ្ដល់មូលនិធិ សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅ លេខាធិការដ្ឋានអ.ស.ប នាទីក្រុងញិវយ៉ក ។ គណៈប្រតិភូកម្ពុជារួមមាន ឯកឧត្ដម ស៌ាន វិសុទ្ធ លេខាធិការ ប្រតិបត្ដិនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល ឯកឧត្ដម ក្រាញ់ តូនី (ទីប្រឹក្សា ច្បាប់) បណ្ឌិត ហេឡិន ចាវិស បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ ។ មានប្រទេសចំនួន១៣ បាន ប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិរបស់ខ្លួន ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន ៣៨.៤៧៧.០៣៣ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ក្នុងនោះមាន ប្រទេស ជប៉ុន (២១,៦ លាន) បារាំង (៤,៨លាន) អូស្ដ្រាលី (២.៣៥១.០៩៧) កាណាដា (១.៦១២.៩០៣) អាល្លឺម៉ង់ (១លាន) ហូឡង់ (១.៩៨១.៥០៦) ដាណាម៉ាក (៥៣១.៩១៤) លុចសំបួរ (៦៦.០៥០) អូទ្រីស (៣៦០ពាន់) សុ៌យអែត (១៥០ពាន់) អង់គ្លេស (២.៨៧៣.៥៦៣) ន័រវ៉េស (១លាន) និង សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ (១៥០ពាន់) ។
Released Date