ប្រទេសបែលស៊ិក ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១៩៨.១៥១ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។ ហេតុនេះ មូលនិធិដែលបានសន្យាផ្ដល់ កើនដល់ ៣៨.៦៧៥.១៨៤ ដុល្លា ។

ប្រទេសបែលស៊ិក ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១៩៨.១៥១ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។ ហេតុនេះ មូលនិធិដែលបានសន្យាផ្ដល់ កើនដល់ ៣៨.៦៧៥.១៨៤ ដុល្លា ។
Released Date