លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើជូនលោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោក អគ្គលេខាធិការ និង ជាអ្នក ត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងលើសំណើទាំង៣ចំណុចដែលស្នើឡើង ដោយភាគីអង្គការ សហប្រជាជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបាន ជំរាបជូនថា ភាគីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមការងារនេះ ជាបន្ទ

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើជូនលោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោក អគ្គលេខាធិការ និង ជាអ្នក ត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងលើសំណើទាំង៣ចំណុចដែលស្នើឡើង ដោយភាគីអង្គការ សហប្រជាជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបាន ជំរាបជូនថា ភាគីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមការងារនេះ ជាបន្ទាន់ នៅពេលណាមាន ថវិកាគ្រប់ក្រាន់នៅក្នុងចមណែកថវិកាកម្ពុជា ។
Released Date