នៅថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន ៤៨,៣០៦ ដុល្លារអូស្ដ្រាលី ដល់លេខាធិកា- រដ្ឋាន ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល សំរាប់រៀបចំវេទិកាជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីរួមខេត្ដ នានាទូទាំងប្រទេស...

នៅថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន ៤៨,៣០៦ ដុល្លារអូស្ដ្រាលី ដល់លេខាធិកា- រដ្ឋាន ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល សំរាប់រៀបចំវេទិកាជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីរួមខេត្ដ នានាទូទាំងប្រទេស ។ ជំនួយនេះ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី ផ្ដល់ថវិកាទ្រង់ទ្រាយតូចសម្រាប់ គាំទ្រសិទ្ធិមនុស្ស ២០០៥-២០០៦ និង ជាជំនួយបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលី លើថវិកាចំនួន ១៩,៩៦០ដុល្លារ ដែលត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងខែតុលា ក្រោម មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្ស និង អភិបាលកិច្ចរបស់ស្ថានទូតអូស្ដ្រាលី សម្រាប់បោះពុម្ភ ជាថ្មី និង ការបែងចែក គ្រប់ថ្នាក់នៃសាលារៀនទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នូវកូនសៀវភៅដ៏ពេញនិយម “ការណែនាំបំភ្លឺ អំពីការជំនុំជម្រះក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម”របស់លេខាធិការដ្ឋានដែលត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដោយមានជំនួយពីទី ភ្នាក់ងារ អូស្ដ្រាលី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (AusAID)
Released Date