ចៅក្រុម Marcel Lemonde

Photo

លោក Marcel Lemonde (បារាំង) ជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

លោក​បានចូលក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ ១៩៧៦ ហើយបានកាន់កាប់តំណែងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅទីក្រុង Annecy បន្ទាប់មកនៅ លីយ៉ុង ជា​អនុប្រធានតុលាការជាន់ខ្ពស់លីយ៉ុង ជា​អនុប្រធានសាលាជាតិនៃប្រព័ន្ធតុលាការ ជា​ចៅក្រមនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៃទីក្រុងវែសៀ និងជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌនៃសាលាឧទ្ធរណ៍នៅ Bastia

ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥ មកលោកបានធ្វើជាអធិបតីនៃអង្គជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌនៃសាលាឧទ្ធរណ៍នៅទីក្រុងប៉ារីស។

លោក Lemonde ក៏ជាប្រធាននៃសមាគមស៊ើបអង្កេតបារាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៤ ដល់ ១៩៨៧ ផងដែរ។