សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ទាក់ទង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ លោក ​អាន់ឌ្រូ ​ឃេលី ​ធ្វើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ជា​សាធារណៈ​នេះ ​អនុ​លោម​តាម​មាត្រា​ ១២(២)​ នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​របស់ ​​អ.វ.ត.ក​​ និង ​វិធាន ​២១.គ​ និង ​៥៤ ​នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា​ សា​ធារណ​​ជន​បាន​ជ្រួត​ជ្រាប​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​របស់ ​អ.វ.ត.ក​ ដែល​កំពុង​តែ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ​០០៤​ ដោយ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​ផល​ប្រយោជន៍​របស់​ជន​រង​គ្រោះ ​និង​សាក្សី​, សិទ្ធិ​របស់​ជន​សង្ស័យ​ និង​
លក្ខ​ខណ្ឌ​​តម្រូវ​នានា​នៃ​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​ ។

នៅថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១១​ ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២​ អង្គ​បុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ​ បាន​សម្រេច​ថា​ សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បាន​ជាប់​កាតព្វ​កិច្ច​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ដោយ​វិធាន ​២១.១.គ ​នៃវិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​សម្រាប់ ​អ.វ.ត.ក​ ក្នុងការធ្វើ​ឲ្យជន​រង​គ្រោះ​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន ​ស្ដីពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នានា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ស៊ើប​សួរ ​«ក្នុង​អំឡុង​ពេលនៃ​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​រឿង​ក្ដី»​ ហើយ​ថា​វាមិន​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់គ្រាន់​ដោយ​ការ​គ្រាន់​តែធ្វើ​ដូច្នេះ «នៅមុន​ពេល​បញ្ចប់កិច្ច​ស៊ើប​សួរ»​ នោះទេ ​។ ដូច​ដែល ​អង្គ​បុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ​បាន​សម្រេច​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ដែរ ​ដើម្បី​ឲ្យ​ «សិទ្ធិ​ជា​សារវន្ត​របស់​ជន​រងគ្រោះ»​​ ត្រូវ​បាន​ «ធានា​ឲ្យបានត្រឹម​ត្រូវ​» ​នោះ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ត្រូវតែ​ផ្ដល់នូ​វ «ព័ត៌មាន​ឲ្យបាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ និងទាន់​ពេលវេលា.​.. ដល់​ជន​រងគ្រោះ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ដំណាក់​កាល​មុន​សវនា​ការ»​ ។ គោល​បំណង​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​នេះ ​គឺ​ដើម្បី​ធានា​ថាជន​រងគ្រោះ​មាន​ឱកាស​សម​ស្រប ​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​សុំតាំង​ខ្លួនជា​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ជាក់​លាក់​នានា ​ដែល​ស្ថិត​នៅក្រោម​កិច្ចស៊ើប​សួរ​ក្នុង​ករណី​ជាក់លាក់​ណាមួយ ​។  

អនុ​លោម​តាម​សេចក្តី​សំរេច​របស់​អង្គបុរេជំនុំ​ជម្រះ ​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញាអន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​សំណើមួយ ​កាល​ពីថ្ងៃទី​២៨​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១ ដោយ​សូមស្នើ​ដោយ​គោរព​ដល់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​សុំឲ្យ​ចេញ​ជា​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជាសាធារណៈ​មួយ ​ត្រឹមថ្ងៃទី​៥ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១ ​ដោយ​រៀប​រាប់ពី​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ និង​បទល្មើស​នានា​ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​កិច្ច​ស៊ើប​សួរ ​នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​លេខ ​០០៤​ ៕