សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ជាសាធារណៈ​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា អំពីសំណុំរឿង ០០៣

សហព្រះរាជអាជ្ញា​នៃអង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ចេញសេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ជាសាធារណៈនេះ​គឺដើម្បី​ជូនដំណឹង​ឲ្យបានជ្រាប​អំពី​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​ក្នុង​សំណុំរឿងលេខ ០០៣ ជាពិសេស​ទាក់ទិននឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ផ្សាយ​នៅលើ​ទំព័រសារព័ត៌មាន​​​ដែលថា មានអង្គហេតុថ្មីៗ​ដែលគេ​អះអាងថា​មានការ​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការស៊ើបសួរ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ គឺជា​ព័ត៌មាន​មិនត្រឹមត្រូវ​និង​ដែលនាំឲ្យ​មានការ​យល់ច្រឡំ​កាន់តែ​ខ្លាំងឡើង។ ដោយសារតែ សំណុំរឿង ០០៣ នេះ​កំពុងតែ​ស្ថិតក្នុង​កិច្ចស៊ើបសួរ​នៅឡើយ សហព្រះរាជអាជ្ញា​បាន​ស្វែងរក​និងបាន​ទទួល​សិទ្ធិអំណាច​ក្នុងការ​ធ្វើសេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ។ សហព្រះរាជអាជ្ញា​បាន​ទទួល​និង​ពិនិត្យ​ពិចាណា​លើព័ត៌មាន​នៃការ​ចោទប្រកាន់​ថាមាន​អង្គហេតុថ្មីៗ​ដែលគេ​អះអាងថា​មានការ​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការស៊ើបសួរ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣។ សហព្រះរាជអាជ្ញា​កត់សម្គាល់​ថា អង្គហេតុ​នានា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការលុកលុយ​របស់​កងយោធា​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទៅក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ត្រូវបាន​ស៊ើបសួរ​រួចហើយ​ជាផ្នែកនៃ​សំណុំរឿង ០០២។ លើសពីនេះទៀត អង្គហេតុថ្មីៗ​ដែលបាន​ចោទប្រកាន់ មិនមាន​ការទាក់ទង​ទៅនឹង​ទីតាំង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នានា​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ ទេ ដែលកន្លងមក សហព្រះរាជអាជ្ញា​ធ្លាប់បាន​ប្រកាស​ដល់​សាធារណៈជន​រួចហើយ និង​បើតាម​មតិរបស់ខ្លួន វាអាច​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ​កិច្ចស៊ើបសួរ​បន្ថែមទៀត​ហួសពី​អង្គហេតុ​ចាំបាច់​សម្រាប់​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​លើ​បញ្ហា​នៃការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧកិ្រដ្ឋកម្ម​ទាំងឡាយ​ដែលបាន​ចោទប្រកាន់​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣ នៃដីកា​សន្និដ្ឋាន​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ។ មានសេចក្តី​រាយការណ៍​សារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ទាក់ទងនឹង​អត្តសញ្ញាណ​របស់​បុគ្គល​នានា​ថាជា​មុខសញ្ញា​នៃកិច្ច​ស៊ើបសួរ គឺជា​ការខុសឆ្គង​និង​ធ្វើឲ្យ​មានការ​យល់ច្រឡំ។ ផ្ទុយទៅនឹង​ការចុះផ្សាយ​ទាំងនោះ អតីត​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​មិនមានមតិ​ឬសេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​ណាមួយ​ដែលថា បុគ្គលទាំងនោះ​ស្ថិត​នៅក្នុង​យុត្តាធិការ​របស់ អ.វ.ត.ក ទេ។ អាស្រ័យ​ហេតុដូច្នេះ សហព្រះរាជអាជ្ញា​បដិសេធ​មិនប្ដឹងទៅ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត អំពីអង្គហេតុ​ថ្មីដែលបាន​ចោទប្រកាន់​ទាំងអស់​នោះទេ។ ការសម្រេចនេះ​គឺ​សហព្រះរាជអាជ្ញា​បាន​ពិចារណា​អំពី៖ ទម្ងន់នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលបាន​ចោទប្រកាន់​ទាំងនេះ​នៅក្នុង​ដីកា​សន្និដ្ឋាន​បញ្ជូន​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ វិសាលភាព​នៃ​ការ​ស៊ើបសួរ​បច្ចុប្បន្ន​ដែលបាន​បង្កើតឡើង​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់ អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការដាក់​អាទិភាព​លើការ​បញ្ចប់ការស៊ើបសួរ​ដែលកំពុង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធិភាព និង​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​សវនាការ​នៅ​ចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក ព្រមទាំង​អំពី​គោលជំហរ​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ដែលថា មិនផ្តួចផ្តើម​ឲ្យមាន​សំណុំរឿង​បន្ថែម​ទៀតឡើយ​បន្ទាប់ពី​សំណុំរឿង​លេខ ០០៣ និង ០០៤៕