ទស្សនកិច្ចអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាវៀតណាម ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩