ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្តសៀមរាប​ រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២