សំណើសុំពន្យារពេលដើម្បីដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណើសុំឲ្យមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស ហោ ណាំហុង ដោយអនុលោមតាមវិធាន ៣៥

Posted 14 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE219_3_1_1.1_KH[1].pdf
2.61 Mo
Document Number
E219/3/1/1.1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document