កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ជុំវិញវិវត្តន៍ចុងក្រោយនៃ អ.វ.ត.ក