លោកមេបញ្ជាការ ចន សេនដឺសុន នៃអូស្រ្តាលី ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក