គម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវបានអនុម័ត

គម្រោងថវិកាកែសម្រួលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២-១៣ របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​អនុម័ត​ដោយ​ក្រុមប្រទេស​ផ្តល់ជំនួយ​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់ អ.វ.ត.ក រួចហើយ។

ក្នុង​គម្រោង​ថវិកា​កែសម្រួល​នេះ អ.វ.ត.ក បាន​កាត់​បន្ថយ​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២-១៣ ចំនួន ១៥,១ លាន ដុល្លារអាមេរិក ហើយ​ថវិកា​សរុប​នៅក្នុង​គម្រោង​ដែល​បាន​កែសម្រួល​រួចហើយ គឺ ៦៩,៦ លាន ដុល្លារ អាមេរិក (តួលេខនេះ​មិន​រួមបញ្ចូល​កញ្ចប់​ថវិកា​សម្រាប់​ករណី​បន្ទាន់​នោះទេ) និង​ត្រូវបាន​បែងចែក​ដូច​ខាងក្រោម៖

 

២០១២

២០១៣

ភាគីជាតិ

US$ ៩.២៤០.៥០០

US$ ៩.៣៧០.៣០០

ភាគីអន្តរជាតិ

US$ ២៥.០១១.៧០០

US$ ២៦.០០៥.១០០

សរុប

US$ ៣៤.២៥២.២០០

US$ ៣៥.៣៧៥.៤០០

 

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “ខ្ញុំសូម​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការ​អនុម័ត​លើ​គម្រោង​ថវិកា​កែសម្រួលថ្មី និង​ទទូច​ដល់​សហគមន៍​ម្ចាស់​ជំនួយ​អន្តរជាតិ ឲ្យ​ផ្តល់​ជំនួយ​ជាចាំបាច់​ដល់ អ.វ.ត.ក ដោយសារ​ភាគី​ជាតិ​នៃ អ.វ.ត.ក មិន​ទទួល​បាន​ការសន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកាថ្មី​ណាមួយ​នៅ​ឡើយទេ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៣”។

ព័ត៌មានពិស្តារអំពីគម្រោងថវិការបស់ អ.វ.ត.ក អាចរកបាននៅ៖
http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/finances