ចម្លើយតបរបស់ អៀង សារី ទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំដាក់ចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនូវលិខិតពីរច្បាប់ពីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ ដែលបានផ្ញើជូន ខៀវ សំផន និង អៀង សារី

Posted 06 mars 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE265_2_KH.PDF
5.85 Mo
Document Number
E265/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី