ប្រទេស​ន័រវែស​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មីបន្ថែម​ចំនួន ​៦ ​លានក្រោន​

រដ្ឋាភិបាលន័រវែសបានផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីបន្ថែមទៀតចំនួន ៦ លានន័រវែសក្រោន (ប្រមាណ ១លាន ដុល្លារអាមេរិក)ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

ឆ្លើយតបនឹងជំនួយសប្បុរសនេះ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ខ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលន័រវែសដែលបានបន្តគាំទ្រ អ.វ.ត.ក តាមរយៈការផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុនេះ”។

ប្រទេសន័រវែសបានផ្តល់ការគាំទ្រ និងជំនួយដល់ អ.វ.ត.ក តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នាំ២០០៦។ បូករួមទាំងជំនួយលើកចុងក្រោយនេះផង ជំនួយថវិកាដែល អ.វ.ត.ក ទទួលបានពីប្រទេសន័រវែស មានចំនួនសរុបជាង ៦ លានដុល្លារអាមេរិកហើយ។