លោក ថម៉ាស់ ស្ទីវិនសាន់

លោក ថម៉ាស់ ស្ទីវិនសាន់ គឺជាកម្មសិក្សាការីនៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ