អូស្រ្តាលី​សន្យា​ផ្តល់ជំនួយថ្មី​បន្ថែម​ចំនួន​៣,២៥ ​លាន​ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី​ដល់​ អ.វ.ត.ក​

   រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានសន្យាផ្តល់ជំនួយថ្មីបន្ថែមទៀត ចំនួនទឹកប្រាក់ ៣,២៥ លានដុល្លារ
អូស្ត្រាលីដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី លោកព្រឹទ្ធសមាជិក ប៊ប់ ខា (Bob Carr) បានប្រកាសពីការ សន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីនេះ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ប់ ខា មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការថា៖ “សវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
មួយនៅក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលរងគ្រោះឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមិនអាចពិពណ៌នាបាននៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម”។

ជាមួយវិភាគទានថ្មីនេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់ អ.វ.ត.ក សរុបចំនួន ២៣ លាន ដុល្លារអូស្ត្រាលីហើយ រហូតមកទល់ពេលនេះ។ ដោយបានផ្តល់ជំនួយគាំទ្រតាំងពីតុលាការចាប់ផ្តើម
ដំណើរការមក ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិធំទី ២ សម្រាប់ អ.វ.ត.ក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកខ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយា-
ល័យរដ្ឋបាល បានថ្លែថា៖ “យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបន្តផ្តល់នូវការគាំទ្ររបស់រដ្ឋា-
ភិបាលអូស្ត្រាលីនេះ។ វិភាគទាននេះ ត្រូវបានផ្តល់ ខណៈដែល អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង កំពុងស្ថិតនៅ
ក្នុងដំណាក់កាល ឈានដល់ការបញ្ចប់សវនាការលើភស្តុតាង ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងដើម្បីធានាថា
ភាគីអន្តរជាតិនៃ អ.វ.ត.ក អាចមានលទ្ធភាពបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយគ្មានភាពរអាក់រអួល”។