ការធ្វើសេចក្តូីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០១