គម្រោង​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ ​២០​១៤​-២០​១៥​ របស់ ​អ.វ.ត.ក ​ត្រូវ​បាន​អនុ​ម័ត​

គម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានអនុម័តដោយក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក រួចហើយ។ ថវិកាសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ មានចំនួន ៣១,៦ លាន ដុល្លារអាមេរិក  និង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ចំនូន
២៨,៩ លាន ដុល្លារអាមេរិក (តួលេខនេះគឺរួមបញ្ចូលកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ករណីបន្ទាន់ផងដែរ)  និងត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖


ឆ្នាំ២០១៤ 
ភាគីជាតិ     ៦,៤  លាន ដុល្លារអាមេរិក
ភាគីអន្តរជាតិ     ២៥,២  លាន ដុល្លារអាមេរិក  

ឆ្នាំ២០១៥

ភាគីជាតិ  ៦  លាន ដុល្លារអាមេរិក
ភាគីអន្តរជាតិ  ២២,៩  លាន ដុល្លារអាមេរិក
សរុប     ៣១,៦  លាន ដុល្លារអាមេរិក    ២៨,៩  លាន ដុល្លារអាមេរិក

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖ “ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តលើគម្រោងថវិកាថ្មីនេះ  និងអំពាវនាវជាឱឡារិកដល់សហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់  ឲ្យផ្តល់ជំនួយជាចាំបាច់ដល់អ.វ.ត.ក”។

ព័ត៌មានពិស្តារអំពីគម្រោងថវិការបស់ អ.វ.ត.ក អាចរកបាននៅ៖ http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/finances