ប្រទេស​ន័រ​វេ​សន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​ចំនួន ​៦ ​លាន​ក្រោន​ដល់ អ.វ.ត.ក

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសន័រវេបានប្រកាសសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីចំនួន ៦ លានក្រោន (ប្រហែល១លានដុល្លារអាមេរិក) ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយការសន្យាផ្តល់ថវិកាចុងក្រោយនេះ ប្រទេសន័រវេបានផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ អ.វ.ត.ក មានចំនួន៧លានដុល្លារអាមេរិក និងបានគាំទ្រចំពោះសាលាក្តីចាប់តាំងពីការបង្កើតដំបូងមកម៉្លេះ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកឃ្នុត រូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានថ្លែងថា៖’ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជំនួយសប្បុរស និងការបន្តគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលន័រវេចំពោះ អ.វ.ត.ក”។