ប្រទេស​ស៊ុយ​អែត​ប្រកាស​ផ្តល់​វិភាគ​ទាន​ចំនួន ​៣០ ​លាន​ក្រូ​ណា​

រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីមួយទៀតចំនួន ៣០ លានក្រូណា (ប្រហាក់ប្រហែល ៤,៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក) ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ និង២០១៥។ ជាមួយការផ្តល់វិភាគទានថ្មីនេះ ប្រទេសស៊ុយអែត បានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ អ.វ.ត.ក ចំនួនជាង ១០ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយក៏ជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ដល់ អ.វ.ត.កដែរ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យ រដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖’អ.វ.ត.ក សូមថ្លែងអំណរ
គុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ ខ្ពស់របស់ប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិ និងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈការបន្តផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះ
តុលាការ។ ការផ្តល់វិភាគទានថ្មីចំនួន៤,៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកដល់នៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ អ.វ.ត.ក ហើយយើងខ្ញុំសូមសម្តែងការដឹងគុណចំពោះ
ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត”។