អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​ចេញ​ដីកា​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើក​ទីមួយ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើកទីមួយទាក់ទងនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដើម្បីស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបីរូប ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកោះហៅតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥។ សវនាការនេះ គ្រោងនឹងបើកនៅវេលាម៉ោង ០៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៤រសៀល នៅថ្ងៃទី ២, ៣, ៦ ហើយថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា ២០១៥ គឺជាថ្ងៃបម្រុង ប្រសិនបើត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម។ សម្រាប់សវនាការបន្ថែមទៀត ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលនូវសារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហាដែលបានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខនោះ អង្គជំនុំជម្រះ នឹងធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទទៅតាមពេលវេលាសមស្រប។

សវនាការនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា, នួន ជា និង ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដែលបានចេញនៅក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤។ បណ្តឹងសាទុក្ខនេះ មានទំហំធំធេង និងស្មុគស្មាញ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដទៃទៀត ពាក់ព័ន្ធ
ទៅនឹងអំពើឃោរឃៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរងការចោទប្រកាន់នោះ។ សារណា ប្រតិចារិកសវនាការនិងភស្តុតាងជាឯកសារនៃសំណុំរឿងដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធី មានចំនួនរាប់រយពាន់ទំព័រ។ បន្ថែមលើនេះទៀត ម្ចាស់បណ្តឹងសាទុក្ខ បានលើកឡើងនូវទឡ្ហីករណ៍ជាង ៣៧០ នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាដែលពុំបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលក្រមខ្លួនឯងផងដែរ ប៉ុន្តែបានកើតឡើង នៅក្នុងពេលកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំ
ជម្រះ។ ខុសពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដទៃទៀត ដោយយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក បញ្ហាទាំងនេះ ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបណ្តឹងសាទុក្ខដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឡើយ ប៉ុន្តែ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលើកឡើងតែនៅពេលបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប៉ុណ្ណោះ។

សវនាការនឹងបើកទូលាយសម្រាប់សាធារណជន និងតំណាងសារព័ត៌មាន ហើយកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាលសវនាការនឹងត្រូវចែកជូនដោយគោរពតាមគោលការណ៍ អ្នកមកមុន បានមុន លើកលែងតែកន្លែងអង្គុយ ដែលត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ។

ក្នុងករណីដែលពុំទាន់មានការសម្រេចលើបញ្ហានៃបណ្តឹងសាទុក្ខនេះទេ ជនជាប់ចោទនៅតែត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោស។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរំពឹងទុកថា សាធារណៈជន មន្ត្រីរាជការ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន គោរពគោលការណ៍សច្ចធារណ៍នៃនិរទោសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលខ្លួនមានបំណង
ធ្វើឡើងស្តីអំពីរឿងក្តីនេះ និងជនជាប់ចោទ។   

តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខនេះត្រូវមានប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន និងត្រូវចុះឈ្មោះជាមុន។ សូមអនុវត្តតាមលក្ខ
ខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ ក)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណព័ត៌មានដែលចេញដោយ អ.វ.ត.ក ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំប័ណ្ណសារព័ត៌
មានដោយមានចុះហត្ថលេខា ភ្ជាប់រូបថតទម្រង់ jpg មួយសន្លឹក និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនមួយច្បាប់ ផ្ញើមកជាមួយសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានសវនាការ
លើបណ្តឹងសាទុក្ខ តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh
            ខ)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណមានសុពលភាពជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួម
តាមដានសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខនៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ តាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ pas@eccc.gov.kh
            គ)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ប៉ុន្តែផុតកំណត់ ត្រូវបំពេញទម្រង់
បែបបទសុំប័ណ្ណព័ត៌មានសារជាថ្មី ដោយមានចុះហត្ថលេខាផ្ញើមកជាមួយនឹងសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាម
ដានសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh
     សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់លេខប័ណ្ណចាស់ដែលផុតកំណត់ផង !
ទម្រង់បែបបទសម្រាប់សុំប័ណ្ណព័ត៌មាន អាចទាញយកបានពីគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.កៈ http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_Appl...
ថ្ងៃផុតកំណត់ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងសំណើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល។

សំណុំរឿង០០២/០១ គឺជាការជំនុំជម្រះលើកទីមួយនៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងតិចពីរប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន ជាប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងនួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា។ បទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ គឺផ្តោតលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសនៅទីក្រុង
ភ្នំពេញ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំបន្តបន្ទាប់ពីតំបន់ដទៃទៀត រួមទាំង ការកាប់សម្លាប់ដែល
រងការចោទប្រកាន់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង រកឃើញថា ជនជាប់ចោទមានពិរុទ្ធភាពពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបានសម្រេចប្រកាសទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោទទាំងពីរអស់មួយជីវិត។ នួន ជា និង ខៀវ សំផន បានធ្វើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដោយម្នាក់ៗបានលើកទឡ្ហីករណ៍បណ្តឹងសាទុក្ខចំនួន ២២៣ និង ១៤៨ រៀងៗខ្លួន។ បន្ថែមលើនេះ សហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខ ដោយកម្រិតត្រឹមតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ទាក់ទងនឹងភាពអាចអនុវត្តបាននូវទម្រង់ពង្រីកបន្ថែមនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម ដែលហៅថា  “សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី III” (JCE III) នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។