សវនាការលើ​បណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ២ កក្កដា ២០១៥