អូ​ស្ត្រា​លី​សន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​បន្ថែម​ចំនួន ​៣ ២​៥០​ ០០០ ​ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី​ដល់​ អ.វ​.ត.​ក​

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យា
ផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីចំនួន ៣ ២៥០ ០០០ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ( អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយជំនួយថ្មីនេះ រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ថវិកាសរុបជាង ២៩ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី។ អូស្ត្រាលីជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំទី២ របស់អ.វ.ត.កដែលបានគាំទ្រតុលាការនេះ តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការមក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវកតវេទិតាគុណចំពោះការបន្តការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។ វិភាគទានថ្មីនេះ នឹងជួយ អ.វ.ត.ក ឈានដល់បញ្ចប់យុត្តាធិការរបស់ខ្លួនតាមកាលកំណត់»។