កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី សវនាការលើអង្គសេចក្ដីនៃសំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ (ថ្ងៃទី ៣៣៧)

Posted 10 décembre 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_356_KH.PDF
268.96 Ko
Document Number
E1/356
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ