សំណើរបស់ នួន ជា សុំឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការទទួលយកអត្ថបទសង្ខេបមួយ និងទទួលយកអត្ថបទសង្ខេបចំនួនពីរបន្ថែមទៀតពីរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស “រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ នៃការកាន់ដំណែងរបស់ ហ៊ុន សែន”

Posted 17 décembre 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE347_2_KH.pdf
1.48 Mo
Document Number
E347/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី