សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សារណារបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ស្នើសុំឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អង្គការដែលបំពេញ ការ ងារផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលបំពេញការងារលើវិស័យច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ដាក់សារណារបស់អ្នក ដែលមិនមែន ជាភាគី នៃ រឿងក្តីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ស្តីអំពី បញ្ហា ថាតើ អនុលោមតាមច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិដែលមានជាធរមាននៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ និងឆ្នាំ ១៩៧៩ ការ វាយប្រហារពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ឬអង្គការមួយ ប្រឆាំង នឹង សមាជិក នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ អាចជាការវាយប្រហារ សំដៅប្រឆាំង នឹងប្រ ជាជនស៊ីវិល ដែរឬទេ សម្រាប់គោលបំណងនៃមាត្រា ៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការ បង្កើត អ.វ.ត.ក (ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ)។

សារណារបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី គួរតែរៀបចំឡើងដោយអនុលោមតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំ អនុវត្តស្តីពីការដាក់ ឯកសារ នៅចំពោះ មុខ អ.វ.ត.ក  http://www.eccc.gov.kh/en/document/legal/practice-direction-filing-documents-eccc-revision-8 ។ សារណានេះ មិនគួរឲ្យលើសពី ៣.០០០ ពាក្យ ឡើយ (រួមទាំងជើងទំព័រ) និងត្រូវផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែលជូនទៅក្រឡាបញ្ជីនៃការិ យាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោមនេះ៖ Chhay.Chanlyda@eccc.gov.kh
          ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហា និងការស្នើសុំឲ្យមានការដាក់សារណានេះ អាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័រ ៖ http://www.eccc.gov.kh/en/document/court/call-submissions-parties-cases-003-and-004-and-call-amicus-curiae-briefs