សំណើ​របស់​ នួន ជា អនុ​លោមតាម​វិធាន​ ៨៧ (៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​សក្ខី​កម្ម​ចំនួន​១២​របស់​ កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ ហៅ​ ឌុច នៅ​ចំពោះ​មុខ​តុលាការ​យោ​ធាកម្ពុជា​

Posted 06 juin 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE411_KH.pdf
162.97 Ko
Document Number
E411
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី