[កោសលុប] សំណើលើកទីបួនរបស់ នួន ជា សុំសាក្សីសម្រាប់វគ្គមន្ទីរសន្តិសុខ និង “ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង” ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ (ដំណើរការមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងភស្តុតាងជាឯកសារ)

Posted 23 juin 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE412_Redacted _KH.pdf
1.72 Mo
Document Number
E412
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី