សំណើ​រួម​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ និង​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​សំពេល​វេលា​បន្ថែម​ដើម្បី​សួរ​ដេញ​ដោល​អ្នក​ជំនាញ​ 2-TCE-81 និង 2-TCE-82

Posted 19 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE427_KH.pdf
2.94 Mo
Document Number
E427
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី