ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើរបស់ នួន ជា អនុលោមតាមវិធាន៨៧(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង សុំឲ្យទទួលយកជាភ័ស្តុតាងនូវឯកសារអត្ថបទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង HENRI LOCARD (2-TCE-90)

Posted 26 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE415_3_1_KH.pdf
2.73 Mo
Document Number
E415/3/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document