អ.វ​.ត.​ក ​មិន​ធ្វើ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៦​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងមិនសំណើរការងារនៅថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឡើយ ដោយសារតែកម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់នៅក្នុងបរិវេណតុលាការ។ កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ក៏ត្រូវបានលើកពេល។ យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់តុលាការនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់តុលាការបានតាមទូរស័ព្ទចល័ត។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះផលវិបាកទាំងឡាយ។