សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ដីពីច្បាប់ខ្មែក្រហម