ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំពន្យារពេលសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខ ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី១៧ - ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

Posted 27 avril 2021 / Mis à jour 27 avril 2021
Download file
Text DocumentF61_2_KH.PDF
598.34 Ko
Document Number
F61/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា