អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការបណ្ដឹងសារទុក្ខ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២