សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំដាក់តែមួយភាសា និងសុំពន្លឿនកាលបរិច្ឆេទដាក់ឯកសារ

Posted 13 octobre 2021 / Mis à jour 13 octobre 2021
Download file
Text DocumentF69_KH.PDF
452.07 Ko
Document Number
F69
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី