សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្នើសុំចេញដីកាបង្គាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការទទួលបានតំណាងដោយប្រសិទ្ធភាព និងការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌

Posted 05 novembre 2021 / Mis à jour 13 décembre 2021
Download file
Text DocumentF70_1_1_KH.PDF
690.78 Ko
Document Number
F70/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល