សេចក្តីជូនដំណឹងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះរៀបចំដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

មុនពេលសិក្ខាសាលាស្តីពី «ជនរងគ្រោះ និងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឹក្សាអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះ នៅអំឡុងពេលអនុវត្តការងារសេសសល់ក្រោយតុលាការរបស់​អ.វ.ត.ក.» ប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី០៣ ដល់ទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ...ក នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី0២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១០:៣០ ព្រឹក តាមរយៈប្រព័ន្ធហ្សូមដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយ៖

 https://zoom.us/j/92190716321?pwd=QVVwbjNOd2RqaDhTeGVZeWk3VFpEd
Meeting ID: 921 9071 6321 Passcode: 856869

សន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។
សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះតាមរយៈ
pas@eccc.gov.kh