លោក ហ្វេហ្គល ហ្គេន័រ បានទទួលភារកិច្ចជាសហព្រះរាជអាជ្ញអន្តរជាតិបម្រុង

នៅថ្ងៃទី១៥​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ លោក ហ្វេហ្គល ហ្គេន័រ (ប្រទេសអៀកឡង់) បានទទួលភារកិច្ចជា​សហព្រះរាជអាជ្ញអន្តរជាតិបម្រុង បន្ទាប់ពីលោកស្រី ប្រិនដា ហូលលីស (សហរដ្ឋអាមេរិច) បានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែង។