ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសុំឲ្យដាក់សារណាទាក់ទងនឹងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញ

Posted 25 août 2022 / Mis à jour 30 août 2022
Download file
Text DocumentF71_1_1_4_KH.PDF
3.37 Mo
Document Number
F71/1/1/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា