ថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំង ខៀវ សំផន នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២