ការឆ្លើយតបទៅនឹងអនុស្សរណៈរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញឯកសារទៅភាគីទីបី ឬភាគីដទៃទៀត ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Posted 01 novembre 2022 / Mis à jour 14 novembre 2022
Download file
Text DocumentF78_KH-EN.PDF
944.44 Ko
Document Number
F78
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល